Om oss

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet på Västra Götalandsregionen som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. En förutsättning för att förverkliga detta är att de sexuella och reproduktiva rättigheterna respekteras och uppfylls. Vi driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården men också i andra verksamheter, med syfte att tillgängliggöra SRHR för grupper som idag har sämre tillgång.

Kontakt: narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se
www.narhalsan.se/ksh

Pedagogiskt Centrum

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi arbetar både på övergripande nivå med t.ex. genomlysningar av skolkommuner, och på praktisk nivå med utbildningsinsatser och framtagandet av upplevelsebaserade spel och metodmaterial. Pedagogiskt Centrum är en del av GR Utbildning, som i sin tur ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund – en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kontakt: pedagogisktcentrum@grkom.se
www.pedagogisktcentrum.se